REGULAMIN GŁOSOWANIA na tekst w konkursie "FUTURONAUTA"

 

 

 

I.          Postanowienia ogólne

 

1.     Organizatorem konkursu „Futuronauta – Konkurs na tekst futurystyczno-naukowy", jak i głosowania w tym konkursie jest Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu (CITTRU), jednostka Uniwersytetu Jagiellońskiego z siedzibą w Krakowie, ul. Czapskich 4, 31-110 Kraków.

2.     Głosowanie odbywa się wyłącznie przez internet na stronie: www.futuronauta.cittru.uj.edu.pl.

3.     Oddanie głosu oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu.

4.     Wszelkie przejawy nieuprawnionego udziału w głosowaniu zarejestrowane przez Organizatora skutkować będą anulowaniem wszystkich głosów oddanych przez daną osobę.

5.     Decyzja Organizatora dotycząca nieuprawnionego udziału w głosowaniu i jego skutków jest ostateczna i nie podlega ponownemu rozpatrzeniu.

6.     Głosować może każdy, mający dostęp do internetu.

7.     Organizator nie bierze odpowiedzialności za problemy techniczne uniemożliwiające głosującemu  oddanie głosu.

8.     Za głosującego uznana jest osoba, która podczas procesu głosowania wprowadziła swój e-mail. Osoba taka może podczas całego okresu głosowania posługiwać się tylko jednym unikalnym adresem e-mail.

9.     Odstąpienie od stosowania reguł wymienionych w pkt. 8 par. I uznane zostanie za nieuprawnione głosowanie i skutkować będzie sankcjami określonymi w pkt. 4 i 5 par. I niniejszego regulaminu.

10.   Głosowanie trwa od 12.03.2012 godz. 12:00 do 2.04.2012 godz. 23:59.

11.   Wszelkie dodatkowe informacje i ewentualne zmiany umieszczane będą na stronie internetowej: www.futuronauta.cittru.uj.edu.pl.

12.   Konkurs współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt NOWUM – „Odkryj przestrzenie nowej nauki".

 

II.          Zasady głosowania i wyboru zwycięskiego tekstu

 

 

1.     Na stronie www.futuronauta.cittru.uj.edu.pl Organizator głosowania prezentuje 33 teksty nadesłane na konkurs, które zostały wytypowane po pierwszym etapie oceny, przeprowadzonym zgodnie z zasadami oceny, przedstawionymi na stronie: http://www.cittru.uj.edu.pl/?q=pl/node/1303

2.     Efektem głosowania stanie się lista tekstów posegregowana w kolejności od tego, który otrzymał najwięcej głosów w całym okresie głosowania po ten, który w tym samym okresie otrzymał najmniej głosów.

3.     Głosy sumują się bez zastosowania jakichkolwiek dodatkowych reguł i wag. Nie jest ważne, kiedy został oddany głos i kto oddał dany głos.

4.     Autor tekstu, który otrzymał najwięcej głosów otrzymuje Nagrodę Internautów w konkursie "Futuronauta" oraz nagrodę pieniężną zgodnie z regulaminem konkursu „Futuronauta" przedstawionym na stronie:  http://www.cittru.uj.edu.pl/?q=pl/node/1303. Może się też poslugiwać terminem „Futuronauta".

5.     Każdy z uczestników głosowania może oddać swój głos stosując się do następujących reguł:

a.    w ciągu jednego dnia kalendarzowego liczonego od godziny 0.00 do godziny 23.59 można oddać maksymalnie jeden głos na jeden wybrany tekst;

b.    nie jest ważne, w którym dniu głosowania, o której porze, z jakiego komputera itp. oddano głos. Zawsze ma on tę samą wartość.

6.     Odstępstwo od reguły przedstawionej w pkt. 5a par. II na przykład poprzez podanie fałszywego adresu e-mail oraz/albo przez używanie różnych adresów e-mail przez tą samą osobę uznane będzie za złamanie regulaminu i skutkować będzie sankcjami wymienionymi w pkt 4 i 5 par. I niniejszego regulaminu.

7.     W głosowaniu nie mogą brać udziału pracownicy Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu oraz członkowie Jury powołanego przez Organizatora.

8.     Udział w głosowaniu jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.

 

III.  Nagrody dla głosujących i inne postanowienia

 

 

1.     Każda osoba biorąca udział w głosowaniu bierze udział w losowaniu nagród dla głosujących.

2.   Organizator planuje przyznanie 10 nagród, w skład których będą wchodzi wydrukowana wersja publikacji (książka) z tekstami konkursowymi.

3.   Zwycięzcy będą zobowiązani do podania swojego adresu korespondencyjnego, na który przesłana zostanie nagroda bądź odbioru osobistego. Osoba, która w terminie 7 dni od informacji mailowej zawierającej prośbę o podanie adresu korespondencyjnego, nie dostarczy odpowiedzi, straci prawo do nagrody.

4. Wyniki losowania zostaną opublikowane na stronie www.futuronauta.cittru.uj.edu.pl i www.facebook.com.nimb.cittru. Osoby wylosowane będą zobowiązane do podania swoich danych tylko poprzez wykorzystanie adresu e-mail podanego podczas głosowania.

5.   Nagrody dla wylosowanych osób będzie można otrzymać po wydaniu publikacji wspomnianej w pkt. 2 par. III, co planowane jest na lato 2012 roku.

6.   Nagrody zostaną przesłane pocztą na koszt Organizatora. Będzie możliwy też ich odbiór osobisty w siedzibie CITTRU.

7.   Każde oddanie głosu przez daną osobę będzie liczone oddzielnie, co skutkuje tym, że im więcej (w trakcie całego okresu głosowania) dana osoba odda głosów tym większe prawdopodobieństwo że zostanie ona wylosowana.

8.   Wskazana w pkt. 7 par. III zależność nie skutkuje jednak możliwością otrzymania przez jedną osobę więcej niż jednej nagrody. Jeden głosujący może otrzymać tylko jedną nagrodę.

9.     Jeśli dany e-mail zostanie wylosowany ponownie, taki wynik losowania zostanie odrzucony i nastąpi dolosowanie prowadzone aż do wylosowania kolejnego (innego) adresu e-mail.

10.   W przypadku, gdy na podstawie obowiązujących przepisów wylosowany głosujący będzie miał obowiązek uiszczenia podatku dochodowego, nagroda rzeczowa będzie przekazana po opłaceniu takowego.

11.   Przez udział w głosowaniu głosujący wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych dla potrzeb realizacji konkursu  (zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku. Dz. Ustaw nr 133 poz. 883").

12.   Administratorem danych osobowych udostępnionych przez glosujących będzie Organizator.

13.   Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania głosowania oraz zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od chwili umieszczenia go na stronie internetowej: www.cittru.uj.edu.pl.

14.   Niniejszy konkurs nie jest „grą losową" w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z dnia 30 listopada 2009 r. nr 201, poz. 1540 z późn. zm.).

15.   W kwestiach nie regulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.